HV Lok Stendal - Barleber HC am 08. 09. 2019  3:28